• Logo

Nasze Usługi

Wielowymiarowy AUDYT, ANALIZA i OCENA bieżącej działalności podmiotu pod kątem: − efektywności finansowej, − struktury realizowanych świadczeń medycznych, − organizacji procesów medycznych i organizacyjnych, − efektywności wykorzystania zasobów materialnych w szczególności wysokokosztowego sprzętu medycznego, bazy łóżkowej, dostosowania przestrzeni do realizowanych funkcji oraz celowości inwestycji, − struktury, potencjału i efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, − sprawności procesów zarządzania,

Projektowanie

PROJEKTOWANIE nowych obiektów szpitalnych oraz MODERNIZACJA i ADAPTACJA istniejącej infrastruktury do nowych funkcji a także rewitalizacja i dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów i oczekiwań pacjentów i pracowników .
Podstawią prac jest analiza przestrzeni jaką dysponuje podmiot (wykorzystywanej i niewykorzystywanej) pod kątem przydatności do nowej działalności z uwzględnieniem racjonalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań.

BUDOWANIE STRATEGII

Analiza organizacyjna i opinia ekspertów

Analiza bieżących zobowiązań, obserwacja procesów, badanie i analiza danych dotyczących wydajności
Ocena potencjałów rozwojowych, mocnych stron, ograniczeń i efektywności kosztowej oraz mocy istniejących koncepcji organizacyjnych
Wspólne planowanie działań

Propozycja strategii

Omówienie wyników, analiz, badań, itp
Planowanie, wizje, cele i kamienie milowe
Rozwój prac, Ramy Strategii
Rozwój strategii instytucjonalnych, celów finansowych, planowania i rozwoju kadry zarządzającej

OPTYMALIZACJA PROCESÓW


Ambulatoria i Izba Przyjęć

Budowanie struktur ambulatoriów
Planowanie i kontrola przepływu pacjentów
Organizacja profilu działalności medycznej, lekarze i pielęgniarki
Wzmocnienie kierunkowe, konkurencyjność


Oddziały

Skoordynowanie zarządzania przyjęciami i wypisami
Synchronizacja codziennych czynności poszczególnych grup zawodowych
Planowanie obłożenia
Otwarta komunikacja


Sala operacyjna

Stworzenie skutecznego systemu zarządzania salą operacyjną
Planowanie zabiegów
Redukcji czasu bezczynności sali operacyjnej
Założenie wyraźnych struktur sali operacyjnej i określenie obowiązków
Dopasowanie obszarów zabiegowych
Koordynacja współpracy poszczególnych grup zawodowych i dyscyplin operacyjnych

ROZWÓJ PERSONELU

Rekrutacja personelu i utrzymanie

Opracowanie koncepcji kreatywnego marketingu personalnego i zatrzymywania pracowników
Wprowadzenie koncepcji doboru kadr i rekrutacji


Planowanie zatrudnienia

Analiza zapotrzebowania zasobów ludzkich
Opisy stanowisk pracy
Analiza czasu pracy personelu, Controlling personalny
Definiowanie obowiązków, tworzenie schematu organizacyjnego
Stworzenie koncepcji szkoleń i edukacja medyczna
Stworzenie norm zatrudnienia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego

Rozwój i budowanie zespołu

Prowadzenie szkoleń oraz tworzenie instrumentów ułatwiających zarządzanie zasobami ludzkimi
Współpraca ze związkami zawodowymi
Zarządzanie talentami w organizacji

Szkolenia

Standardy obsługi pacjenta
System ocen okresowych i system premiowania
Rozwój kompetencji strategicznych i funkcjonalnych
Zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników
Zarządzanie motywacją zespołu - rozwój i wykorzystanie potencjału podwładnych
Budowanie kultury organizacyjnej opartej o misję i wizję firmy
Skuteczna komunikacja
Prowadzenie trudnych rozmów
Budowanie zespołu
Delegowanie i egzekwowanie
Motywacja
Style Zarządzania
Przywództwo i budowanie autorytetu
Zasady prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych
Prowadzenie zebrań i narad
Prowadzenie prezentacji
Storytelling
Skuteczna argumentacja i wywieranie wpływu
Pobudzanie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników
Zmiana postaw pracowników

O nas

O nas

Zespół Vita Management przez kilkanaście lat związany był ze Spółką EMC Instytut Medyczny SA i jako Dział Rozwoju odpowiadał za budowanie sieci placówek. Tworzyliśmy sieć jednostek medycznych, − w której działa 10 szpitali i 16 przychodni, − które świadczą dzisiaj usługi dla blisko miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. − które mają w dyspozycji 1 730 łóżek szpitalnych, ponad 30 sal operacyjnych, − które zatrudniają ok. 2 500 pracowników. Naszą zasadniczą działalnością było przekształcanie nieefektywnych ekonomicznie, mało wydajnych i źle zarządzanych szpitali publicznych, w nowocześnie działające ośrodki medyczne oferujące usługi wysokiej jakości. W ciągu ostatnich 15 lat z powodzeniem prowadziliśmy szpitale i przychodnie przez procesy modernizacji i restrukturyzacji. W ich wyniku z podupadających placówek, o warunkach pobytu i pracy znacznie odbiegających od oferowanych współcześnie, powstały szpitale i przychodnie na wysokim poziomie, z nowoczesną infrastrukturą, wysokiej klasy personelem medycznym, oferujące świadczenia odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności.

Nasz zespół

-----
dr Piotr Gerber
dr Piotr Gerber
Founder & CEO
dr Katarzyna Libor-Mazur
dr Katarzyna Libor-Mazur
CFO
Ewa Swat
Ewa Swat
R&D Manager
Maciek Frąckiewicz
Maciek Frąckiewicz
HR Manager
Wioleta Wójcik
Wioleta Wójcik
Architect
Malwina Wesoła
Malwina Wesoła
Architect

Nasze najlepsze projekty

Zapraszamy